A Vadász Csokoládé Kft. által szervezett „Vadássz a Vadászra nyereményjáték” hivatalos játékszabálya


1.        A Játék elnevezése, szervezője
A promóciós játék elnevezése: "Vadássz a Vadászra nyereményjáték"
(a továbbiakban: „Játék”).
A Játék szervezője: Vadász Csokoládé Kft. székhely:1223 Budapest, Művelődés u. 5/b., cégjegyzékszám:01-09-898453; adószám: 14315785-2-43 (a továbbiakban: "Szervező").


2.        A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek
A Játékban részt vehet minden természetes személy, - azon személyek vonatkozásában, ahol azt a jogszabály előírja a törvényes képviselője/gondnoka/gyámja beleegyezésével - aki Magyarországon tartózkodási, vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).
A Játékból ki vannak zárva:
A Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói; a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.


3.        A Játék időtartama
A Játék 2013. december 01. napján 00.00.00 órától 2013. december 31. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan a vásárlást igazoló tételes blokkok AP-számának szerverre történő feltöltésének határideje: 2014. január 12. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban.


4.        A Játékban résztvevő termékek
A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott Játék időtartama alatt vásárolt, a Szervező által forgalmazott, Magyarországon vásárolt alább felsorolt Vadász termékek vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. Játékban részt vevő Vadász termékek listája:
Vadász szaloncukor: 345g, 380g
Vadász csokoládé szelet: 24g, 25g
Vadász ropssz: 20,8g


5.        A nyerésre való pályázat menete
A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:
Vásároljon legalább egy (1) darabot a 4. pontban meghatározott szaloncukorból, vagy legalább öt (5) darabot a 4. pontban meghatározott termékekből és őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot/számlát.
Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát). 
Ezt követően a Játékban a www.vadaszcsoki.hu internetes oldalon történő adatbeküldéssel tud részt venni.
A regisztráció során meg kell adni a következőket: a blokkon található, a blokk azonosítására szolgáló adatokat (blokk AP-kód, vagy számlaszám, az üzlet neve, és címe), Játékos adatait (név, város, telefonszám, e-mail cím). A regisztrációt követően a pályázat regisztrációjáról, vagy a regisztráció esetleges sikertelenségéről a Játékos e-mailben tájékoztatást kap.
Több vásárlás esetén egy személy többször is részt vehet a játékban.
A blokk/számla adataival egyszer lehet részt venni a játékban, még abban az esetben is, ha a számlán több 4. pont alatti termék szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a regisztrációhoz megkövetel.
A vásárlást bizonyító blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, Magyarországon történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti mennyiségben.
Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező regisztrációkat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati, vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel.
Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internet szolgáltatás nem elérhető, vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik, ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos, vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.


6.        Nyeremények
Víz alatti kamera – összesen 5 darab                                            
Omega tablet – összesen: 15 db
Vadász strandtörölköző – összesen: 30 db
Omega Freestyle fejhallgató – összesen: 100 db
Vadász ropssz 12*20,8g – összesen: 100 db
Vadász pendrive – összesen: 250 db
A nyeremények a honlapon megtekinthetőek (www.vadaszcsoki.hu).
A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt a beérkezett összes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz az adott sorsoláson.


7.        Sorsolás
A nyeremények nyertesei sorsolás útján kerülnek meghatározásra.
A sorsolás időpontja: 2014. január 14. 14:00 óra
Sorsolások helyszíne: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 21.
A fenti sorsolási időpontokban sorsoljuk ki a nyerteseket, a nyeremények 6. pont alatti felsorolásának sorrendjében, majd ezek pótnyerteseit (5-5 db pótnyertes).
A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává:
- ha a nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően, vagy
- ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát értesítése után az értesítését követő 15 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek, vagy, ha a Szervező a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 e-mail) ellenére sem éri el a nyertest, valamint
- ha a nyertes regisztrációjának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.
Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. pótnyertes követ, majd a 4. és az 5. pótnyertes. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.
A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.
A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik nem nyilvános, gépi sorsolással.
A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.
A Szervező a nyertesek tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
A nyertesek vállalják az együttműködést a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a nyertes Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője, vagy gondnoka jogosult.

8.        A nyereményre való jogosultság ellenőrzése
A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/számlát, vagy annak másolatát nevével, címével, telefonszámával "Vadássz a Vadászra nyereményjáték" jeligével ellátva az értesítést követő 15 napon belül postai úton a következő címre: LoveMark Kft., 1389 Budapest, Pf. 121., vagy elektronikus úton a nyeremenyjatek@vadaszcsoki.hu e-mail címre. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.
A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi azok valódiságát és eredetiségét. A tárgynyeremények ezt követően kerülnek kipostázásra.
A nyertes által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához meg kell adni a regisztrációnál megadott adatokat (név, város, e-mail cím és telefonszám, blokk AP kódja/számlaszám, az üzlet neve, és címe) és ezeknek egyeznie kell a regisztrációban megadott adatokkal. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla a nyeremény átvételére nem jogosít.
Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes regisztrációjának elküldési időpontja, és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított, vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével, valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk, ill. számla, vagy azok másolata beküldése a megadott címre.


9.        Adózási kérdések
A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.
A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló - az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen, vagy azt megkönnyítő - adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

10.      Adatkezelés
A Játékos a regisztráció feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából LoveMark Kft. (2053 Herceghalom, Liget út 20/1., Cgj:13-09-159816, adószám: 23703467-2-13) mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.
A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (név, vezetéknév, telefon, e-mail cím);
b) a Szervező ezen adatokat a későbbiekben Szervező által forgalmazott termékekkel kapcsolatos direkt marketing anyagok küldésére felhasználja.
c) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;
d) amennyiben nyer, nevét a Szervező nyilvánosságra hozza a Játék internetes oldalán.
Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja.
Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz valamint Bírósághoz fordulhat. A Szervező Vadász Csokoládé Kft. az adatvédelmi kötelezettségének az adatkezelés bejelentésével eleget tett.
Adatkezelés nyilvántartási száma:  NAIH-71307/2013.
Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztvevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: Vadász Csokoládé Kft., 1223 Budapest, Művelődés u. 5/b.; e-mail cím: nyeremenyjatek@vadaszcsoki.hu). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztvevő személyi adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben, ha az erre irányuló kérés a Játék időtartama alatt történik, a Játékban való részvételre nincs lehetőség.


11.      Vegyes rendelkezések
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
Budapest, 2013. november 25.

Vadász Csokoládé Kft.
Szervező